پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در تاريخ 92.3.11جلسه اي با حضور پزشكان خانواده شهري در معاونت بهداشتي برگزار گرديد دكتر عليزاده معاون فني در خصوص طرحهاي ادغام يافته سخناني ايراد نمودند در ادامه پزشكان از دستورالعملهاي ارسال شده از وزارت مطلع گرديدند