پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

با توجه به بند 4 صورتجلسه شماره 93 مورخ 3/2/92 چنانچه تاخير در ارسال اسناد بيش از يكماه وجود داشته باشد پذيرش و پرداخت آن در حد توان بيمه هاي استان نبوده و نياز به اخذ مصوبه كشوري مي باشد بنابراين لازم است نسبت به تحويل اسناد ماهانه اقدام بهنگام صورت گرفته و به تاخير نيفتد.