پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

آموزش بهداشت كشاورزي توسط واحد بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتي در تاريخ 2/4/92 جهت تعداد 45 نفر از بهورزان و كاردانهاي بهداشتي مراكز و خانه هاي بهداشت روستايي برگزار گرديد در اين سمينار آموزش هاي لازم در سه حوزه بهداشت حرفه اي در كشاورزي ، سموم دفع آفات و كودهاي شيميايي در كشاورزي در بيماريهاي مشترك    انسان و دام در كشاورزي توسط كارشناسان بهداشت ،‌جهاد كشاورزي و اداره دامپزشكي تدريس گرديد ./