پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در تاريخ 15/4/92كارشناسان بهداشت دهان ودندان وبهداشت مدارس از پايگاه سنجش بازديد نمودنددر پايگاه سنجش نو آموزان بدو ورود به دبستان ارزيابي هاي اوليه (معاينات دهان ودندان ،سنجش بينايي ،سنجش شنوايي واندازه گيري قد ووزن ،رسم منحني هاي Bmi,وقد به سن  وتست آمادگي تحصيلي)انجام ميشود لازم به ذكر است كه معاينان پزشكي عمومي نوآموزان توسط پزشكان محترم خانواده هر فرد در مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش ومطبهاي خصوصي انجام مي شود./ت