پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جلسه هماهنگي مديريت و كاهش بلاياي طبيعي در راستاي بررسي وضعيت كارگروه سلامت در حوادث در معاونت بهداشتي تشكيل گرديد . در اين جلسه دكتر پزشكي معاون بهداشتي دانشگاه گفت : همه واحدهاي عضو مي بايستي آمادگي كامل داشته تا در زمان بروز حوادث دچار بحران نباشيم . افراد مي بايستي از نظر علمي و تجهيزاتي توانايي هاي لازم را كسب نمايند . مهندس جوكاران كارشناس مديريت كاهش بلايا در معاونت بهداشتي اشاره داشتند اين جلسه به منظور مشخص كردن چارت سامانه فرماندهي حادثه (ICS ) تشكيل شده كه بر اساس چارت ، افراد انتخاب گرديدند . در پايان نظرات و پيشنهادات از طرف حاضرين ارائه گرديد .در اين جلسه مقرر گرديدپيگيريهاي لازم در خصوص تشكيل كميته بهداشت كارگروه سلامت در حوادث غير مترقبه شهرستان انجام گردد