پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

بدينوسيله به اطلاع كاركنان مي رساند چنانچه فرزند ايشان از نظر تحصيلي ممتاز يا در ساير رشته هاي فرهنگي ، ورزشي و هنري در سال تحصيلي 92-91 داراي مقام مي باشند مدارك زير را از تاريخ 1/5/92 تا تاريخ 1/6/92 به اداره رفاهي ارائه نمايند .
مدارك مورد نياز :
تصوير حكم كارگزيني پرسنل
تصوير صفحه دوم شناسنامه پرسنل
مداركي دال بر حائز شرايط ( ممهور به مهر مراجع ذيصلاح )
تصوير صفحه اول شناسنامه فرزند