پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

از ابتداي سال 91 تاكنون سرويس هاي بهداشتي 140 خانوار روستايي با اعتبار صد و هجده ميليون ريال بهسازي شدند . به نقل از آقاي كرمي منش خانوارهاي روستاهاي هادي آباد ، قادرآباد ، صالح آباد ، بند رود ، نارك قاسمي ، دشت احمد ، محمدآباد ، صحرارود ، عشاير و روستاهاي بيدزرد در اين طرح قرار داشتند . در ضمن 50 خانوار از اين 140 خانوار نيز توسط كميته امداد امام خميني (ره) فسا معرفي گرديدند كه پس از بازرسي كارشناس بهداشت محيط مصالح بين آنان توزيع گرديد . مصالح توزيع شده شامل 346 متر مربع سراميك كف ، 942 متر مربع سراميك بدنه و 92 عدد سنگ  دستشويي بود ./ك