پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

با همكاري مشترك اداره بهداشت و دامپزشكي شهرستان فسا تمامي قصابي ها و فروشگاه هاي خام دامي ملزم به استفاده از ويترين يخچال دار جهت نگهداري گوشت خود شدند كه اين امر با نظارت مستمر بازرسان دو اداره طي مدت يكماه محقق گرديد ./ك