پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

فصل چهارم تعهدات صندوق :

شرايط و ميزان كمك صندوق به اعضا‌ء به شرح زير است :

ماده 15 : به عائله عضو متوفي ، با ارائه گواهي فوت از مراجع ذيصلاح به شرط آنكه متوفي در هنگام فوت حداقل شش ماه سابقه عضويت و حداكثر 50 سال سن داشته باشد دو ميليون ريال قابل پرداخت است .

تبصره 1 : چنانچه سابقه عضويت عضو متوفي در زمان فوت كمتر از 6 ماه باشد از مبلغ فوق فقط به نسبت تعداد ماه هاي پرداخت حق عضويت ، قابل پرداخت خواهد بود .

تبصره 2 : چون كمك صندوق با هدف كمك به گذران زندگي عائله عضو متوفي تا برقراري مستمري ايشان صورت مي گيرد ، لذا ايدن كمك به ترتيب به افراد زير تحويل مي گردد :

الف : همسر متوفي

ب : ولي قهري فرزندان تحت تكفل متوفي ( در صورت غياب همسر )

 تبصره 3 : مبلغ فوق در پنج نوبت ظرف مدت پنج ماه جهت گذران زندگي عائله متوفي پرداخت خواهد شد .

تبصره 4 : چنانچه خداي ناخواسته به علت سوانح و حوادث / مرگ و ميرهاي دسته جمعي پيش آيد ، صندوق توان پرداخت تعهدات خود به عائله اعضاء متوفي نداشته باشد موجودي صندوق ............... با رعايت تبصره هاي 1 ، 2 و 3 از ماده 15 به طور مساوي بين آنان تقسيم خواهد شد .

ماده 16 : به عضوي كه دچار از كار افتادگي كامل گردد ، به شرط آنكه در زمان از كارافتادگي ، حداقل 6 ماه سابقه عضويت و حداكثر 50 سال سن داشته باشد ، يك ميليون ريال قابل پرداخت است .

تبصره: چنانچه سابقه عضويت عضو از كار افتاده در زمان تشخيص از كار افتادگي توسط شوراي پزشكي ، كمتر از شش ماه باشد از مبلغ فوق ، فقط تعداد ماه هاي پرداخت حق عضويت قابل پرداخت خواهد بود .

ماده 17 : به عضو مبتلا به بيماري ، مشروط بر اينكه هزينه درمان وي پس از كسر پرداخت هاي دفتر بررسي اسناد پزشكي بيمه درماني ، بيمه حوادث ، بيمه تكميلي و تأمين اجتماعي  بيش از پانصد هزار ريال باشد به ميزان 50% مازاد بر پانصد هزار ريال حداكثر تا سقف يك ميليون و پانصد هزار ريال قابل پرداخت است .

تبصره 1 : كمك به درمان بيماري ، شامل عضوي خواهد شد كه در زمان اقدام به درمان حداقل شش ماه سابقه عضويت داشته باشد .

تبصره 2 : اعطاي كمك قبل از معالجه بيماري به عضو واجد شرايط به شرط سپردن تعهدهاي لازم همراه با چك حقوقي مبني بر ارائه ريز هزينه درمان معتبر بعد از انجام معالجات بلامانع است ( فرم هاي تعهد توسط هيئت مديره تهيه خواهد شد ) .

تبصره3 :چنانچه در آينده توان مالي و مقدورات"صندوق"اجازه دهد استفاده ازكمك"صندوق "
جهت معالجه بيماري همسر و فرزندان عضو توسط هيئت مديره به مجمع عمومي فوق العاده پيشننهاد خواهد شد و در صورت تصويب به صورت مفادي از اساسنامه در خواهد آمد .

تبصره 4 : رعايت اصول رازداري و جلوگيري از افشاي نام و بيماري افراد براي اعضاء هيئت مديره و بازرسان الزامي است .

ماده 18 : به عضوي كه دچار خسارت هاي ناشي از سيل و بارندگي هاي شديد مي شود به نحوي كه منجر به تخريب منزل مسكوني وي در حد غير قابل سكونت شده باشد و يا دچار آتش سوزي و يا سرقت وسائل اوليه زندگي گردد با ارائه گواهي لازم بر حسب مورد از هلال احمر ، آتش نشاني و آگاهي مشروط بر آنكه خسارت وارده به عضو بيش از پنج ميليون ريال باشد به ميزان 50% مازاد بر سه ميليون ريال حداكثر تا سقف پانصد هزار ريال قابل پرداخت است .

تبصره: كمك مندرج در ماده 18 ، فقط شامل عضوي خواهد شد كه در زمان بروز خسارت حداقل شش ماه سابقه عضويت داشته باشد .

ماده 19 : استفاده مجدد عضو واجد شرايط از كمك هاي ماده 15، 16 ، 17 و 18 اين اساسنامه به شرط آنكه مجموع كمك هاي دريافتي از اين دو  ماه بيش از دو ميليون ريال نگردد بلامانع است ضمناً  كمك اول پرداخت تمام و دوم 70% بند مي باشد .

ماده 20 : ميزان كمك با توجه به توان مالي صندوق بنا به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي فوق العاده قابل تغيير است .

ماده 21 : چنانچه به علت كثرت تقاضا مبلغ قابل پرداخت به متقاضيان واجد شرايط مواد 17 و 18 بيش از موجودي صندوق باشد به ترتيب تقاضاهاي رسيده در نوبت قرار داده مي شوند تا از محل دريافت حق عضويت در ماه هاي آينده مبلغ مورد نياز تأمين گردد .

ماده 22 : هر عضو مي تواند از كمك هاي بندهاي ذكر در طي يك دوره 6 ماهه بهره مند شود .

لازم به ذكر است كه پرداخت هاي فوق فقط بر اساس تصميمات هيئت مديره است .

فصل پنجم : اركان صندوق

ماده 23 : اركان صندوق عبارتند از :

مجمع عمومي