پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خيلي مهم نيست كه نقش آفريني همراه با نام آوري باشد خيلي از نقش آفرين ها نام آور نبودند و بيشتر نقش آفريني هاي عظيم توسط افراد گمنام انجام شده است. در نظام سلامت ما نيزنقش آفريني اصلي توسط بهورزان عزيزي انجام شده كه خيلي از آنها نام و شهرتي ندارند اما نقش آفريني بزرگي انجا م داده اند بزرگداشت روز بهورزتاكيدي است بر اهميت جايگاه آنان در نظام سلامت و قدر داني فقط گوشه كوچكي اززحمات اين عزيزان را جبران مي كند. دوازدهم شهريور روز بهورز، برتمام بهورزان كه پيشگامان ارائه خدمات بهداشتي و پيام آوران سلامت و تندرستي درجامعه هستند، مبارك باد

بابك پزشكي معاون بهداشتي دانشگاه