پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

اهميت سرطان ها در سمينار بهورزان و كاردانان مراكز روستايي
آقاي عبداله رئيسي مدير گروه مبارزه با بيماريها در جمع بهورزان و كاردانان مراكز روستايي گفت : با توجه به اينكه سرطانها سومين عامل مرگ و مير در كشور مي باشد و ميزان بروز اين بيماري در كشور و همچنين شهرستان فسا رو به افزايش است مي توان با آشنا كردن مردم در زمينه عوامل خطر بيماري هاي غير واگير از جمله سرطان ميزان بروز اين بيماري را تا حد قابل توجهي كاهش داد . در پايان نيز آقاي حسين محمدي فر كارشناس ثبت سرطان با توجه به آمارهاي موجود بيماري در كشور و شهرستان فسا بر اهميت غربالگري به موقع برخي سرطانهاي شايع از جمله سرطان روده بزرگ ، سرطان سينه و سرطان پوست تاكيد نمودند ./غ
--------------------------------------------------------------------------------