پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مراسم گراميداشت روز بهورز در تاريخ 19/6/92 با حضور رياست محترم دانشگاه و جمعي از هيات رئيسه در سالن بعثت دانشگاه برگزار گرديد . دكتر عسكري رئيس دانشگاه در بخشي از سخنراني خود در جمع بهورزان گفت : خدمات بهورزان و نتيجه مراقبتهاي مادران و كودكان-  واكسيناسيون-  بيماريها ، بهداشت محيط و حرفه اي بر هيچ كس پوشيده نيست . ايشان اشاره داشتند به جد بهورزان يكي از اركان مهم دانشگاه محسوب مي گردند . دكتر عسكري از بهورزان خواستند تا مشكلات و مطالبات خود را به معاون بهداشتي ارسال تا در اولين جلسه هيات رئيسه مورد بحث و بررسي قرار گيرد . دكتر پزشكي معاون بهداشتي نيز در سخنان خود ضمن تقدير و تشكر از زحمات بهورزان در يك سال گذشته اشاره داشتند  : اجراي طرح گسترش كه در كشور ما در حال اجرا مي باشد مورد توجه خيلي از كشورهاي پيشرفته مي باشد كه اين امر حاكي از اهميت خدمات رساني بهورزان مي باشد . در پايان از بهورزان نمونه كشوري و شهرستان تقدير و تشكر بعمل آمد كه اسامي آنها به شرح ذيل مي باشد
. 1زهره نكوئيان - خانه بهداشت نصير اباد   بهورز نمونه كشوري     
2 صولت ديندارلو - بهورز خانه بهداشت زنگنه     بهورز نمونه شهرستاني 
3. امير علي رضا پور - بهورز خانه بهداشت سنان   بهورز نمونه شهرستاني      
 4ليلا چراغي - بهورز خانه بهداشت نوبندگان       بهورز نمونه شهرستاني 
5 صديقه حاجي زاده - بهورز خانه بهداشت فدشكويه       بهورز نمونه شهرستاني 
6. فريبا يزدانپناه - بهورز خانه بهداشت علي آباد بهورز نمونه شهرستاني 
در پايان از بهورز بازنشسته خانم زينب حيدري بهورز خانه بهداشت صحرارود  نيزتقدير و تشكر بعمل آمد