پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مورخه 17و18و23/6/92 كارگاه يك روزه تغذيه دوران بارداري ومنحني وزن گيري مادران باردارجهت بهورزان
وكاردانان بهداشت خانواده ومامايي مراكز روستايي وكارشناسان بهداشت خانواده درسالن مركزبهداشت برگزارگرديد تشكر مسول واحد تغذيه معاونت بهداشتي گفت :اين كارگاه كه با همكاري كارشناسان شاغل در دانشگاه برگزار گرديد شركت كنندگان بادستورالعمل وزن گيري مادران باردار وچگونگي تغذيه در اين دوران اشنا گرديدند