پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

كرمي منش كارشناس و مسول بهداشت محيط گفت بمنظور بررسي چالشهاي رواني در بازرسيهاي بهداشت محيط  اين واحد نسبت به برگزاري كارگاهي در همين خصوص اقدام نمود  لازم به ذكر است كه همه  كارشناسان بهداشت محيط در اين جلسه حضور داشته ودكتر اجاقي كارشناس مسول بهداشت روان با اين واحد همكاريهاي لازم بعمل اوردند