پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

پزشكي معاون بهداشت دانشگاه گفت : ازتا ريخ  92.8.3تعداد 22نفر از رابطين حوزه معاونت بهداشتي به مشهد مقدس اعزام گرديدند ايشان اشاره داشتند بمنظور تقويت روحيه مشاركت وهمكاري  اين امر صورت گرفته است