پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 کرمنژاد کارشناس مسول واحد بهداشت خانواده از طراحی پوستر سالمند خبر داد ایشان در این خصوص گفت:پوستر سالمندان با عنوان الفبای سالمندی در واحد بهداشت خانواده معاونت بهداشتی طراحی وآماده گردید. این پوستر در کلیه مرکز بهداشتی /درمانی ،پایگاه بهداشتی و خانه های بهداشت مورد استفاده قرار می گیرد .