پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به نقل از مهندس کرمی منش مسئول بهداشت محیط معاونت بهداشتی فسا طی نامه رسیده از معاونت غذا و دارو برنج های مندرج در جدول ذیل عرضه شده در بازار به دلیل وجود عناصر سنگین مضر برای بدن یا آلودگی میکروبی مضر شناخته شد و کارشناسان این معاونت در بازدیدهای خود در صورت مواجهه اقدام به جمع آوری این برنج ها درسطح عرضه خواهند نمود.

 

                                                                                                                                                                                

عدم انطباق

نام تجاري

نام محصول

رديف

ميزان سرب

بابانور (كشور هند)

برنج

1

ميزان كادميوم

ستايش

برنج

2

ميزان كادميوم

صدري هاشمي آستانه اشرفيه

برنج

3

ميزان كادميوم

زيتون (كشور پاكستان)

برنج

4

ميزان آرسنيك

طارم محلي معطر فريدون كنار

برنج

5

ميزان افلاتوكسين B1

اويلا

برنج

6

ميزان افلاتوكسين B1

سياه دم هاشمي دودي( رشت)

برنج

7