پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 دکتر علیزاده معاون فنی ومسول اجرایی طرح پزشک خانواده شهری حوزه معاونت بهداشتی از همکاری پزشکان متخصص در روند اجرایی این طرح تقدیر وتشکر بعمل اوردند.ایشان در این گفتگو اشاره داشتند:با توجه به پسخوراندهاي كامل فرم ارجاع كه توسط آقايان دكتر پزشكي و حسامي متخصصین  داخلي و  كليه و مجاري ادراري ، به پزشكان خانواده شهري فسا ارسال گرديده است ، بدين وسيله از نامبردگان كمال تقدير و تشكر به عمل مي آيد و براي ايشان توفيق روزافزون از درگاه خداوند متعال خواهانيم .اميد است كه ديگر عزيزان نيز در امر فوق كمال همكاري را داشته باشند.