پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

عزیزخانی کارشناس و مسئول مرکز آموزش بهورزی گفت : طی سه روز متوالی از بهورزان شاغل در حوزه معاونت بهداشتی آزمون فصلنامه بهورزی به عمل آمد . ایشان اشاره داشتند این آزمون به منظور ایجاد انگیزه در جهت مطالعه نشریات و دستورالعمل و بخشنامه ها انجام می گیرد . عزیزخانی در پایان گفت : از افرادی که بالاترین نمرات را در این آزمون کسب می نمایند تقدیر و تشکربعمل امده و جوایزی اعطاء می گردد ./ک