پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم دكتر فريبا عليزاده معاون فني و مسوول اجراي طرح پزشك خانواده معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي فسا ، ضمن تقدير و تشكر از همكاري پزشكان محترم خانواده در روند اجراي طرح پزشك خانواده، بيان داشتند :

با توجه به اهميت نظام ارجاع بدين وسيله از آقايان دكتر شهاب مظلومي ، دكتر علي هلالي و خانمها دكتر مريم محب زاده و دكتر فرناز روشن ضميربه دليل رعايت اصول ارجاع كه يقينا حاصل تعامل بهتر با بيمار ، فرهنگ سازي و نهايتا جلب اعتماد بيماران به پزشك خانواده مي باشد ، تقدير و تشكر به عمل مي آيد. براي ساير همكاران محترم نيز اميد آن را داريم تا با همكاري بهتر در اجراي هرچه صحيح تر نظام ارجاع كه از اهداف اساسي برنامه پزشك خانواده مي باشد ، گام موثري در جهت ارتقاء و بهبود سلامت جامعه بردارند