پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

دکتر فرهمند پور کارشناس مسول ستاد گسترش معاونت بهداشتی گفت :بمنظور سامان دهی و بهبود  برنامه مراقبت جمعیت عشایر شهرستان فسا  جلسه توجیهی برنامه مراقبت و برنامه های اجرایی آن در تاریخ 5/11/92 با حضور بهورزان و کاردانان مراکزی که جمعیت سیار عشایر دارند برگزار گردید .فرهمند پور در ادامه اشاره داشتند :شرفی کارشناس برنامه همه شرکت کنندگان را بانحوه برنامه ریزی "مراقبت وپیگیری اشنا نمودند.