پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

مرضيه طالبي كارشناس كودكانوواحد بهداشت خانواده معاونت بهداشتي گفت:

در راستاي نيل به هدف برنامه نظام مراقبت مرگ كودكان 1-59 ماهه كه همانا كاهش موارد مرگ كودكان كمتر از 5 سال مي باشد، .و با توجه به بروز برخي موارد مرگ كودكان  به علت خفگي ،واحد بهداشت خانواده  معاونت بهداشتي بر اساس برنامه عملياتي پيش بيني شده ،كارگاه آموزشي CPRرا با همكاري اورژانس شهرستان فسا برگزار نمود.

 طالبی در ادامه اشاره داشت:در اين كارگاه كه با حضور كاردانهاي مراكز روستايي و بهورزان در تاريخهاي 19 و21 بهمن ماه1392 برگزار گرديد.جناب آقایان اميرخاني وحسینی كارشناس ارشد فوريتها ،در رابطه با اقداماتي كه در مواجهه با فرد بيهوش و دچار ايست قلبي و به خصوص در كودكان بايد انجام داد ،توضيحات لازم را ايراد فرمودند.مدرسان با بهره بردن از مولاژ و فيلم آموزشي مراحل احياي قلبي ريوي را آموزش دادند .طالبی در پایان گفت:كارگاه مذكور در هفته هاي آتي جهت كارشناسان و پزشكان محترم حوزه بهداشت برگزار خواهد شد.