پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

دكتر اجاقي كارشناس مسول واحد بهداشت روان گفتـ :همایش پیشگیری از اعتباد توسط دبیرخانه شورای فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد شهرستان در تاریخ 13/12/92  در سالن ارشاد برگزار گردید .در این همايش آقایان انصاری فرماندار ویژه  شهرستان ، ابراهیمی ریاست مواد مخدر استان و حسن زاده ریاست اداره بهزیستی  سخنانی ایراد نمودند.اجاقي در ادامه اشاره داشت: هدف از برگزاری این همایش آشنایی شرکت کنندگان با برنامه های پیشگیری از اعتیاد بود كه مطالب مبسوطي  توسط آقای قدرت محکم کارشناس پیشگیری از اعتیاد سازمان استان فارس ارايه گرديد.