پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس کرمی منش مسول بهداشت محیط معاونت بهداشتی گفت :درراستای بسیج سلامت نوروزی این واحد اقدام به فعالیتهای زیر نمود.

برنامه بسیج سلامت نوروزی سال

1393 

نوبت

اول اسفند تا پانزدهم فروردین  

تعداد مراکز تهیه، عرضه و فروش مواد غذایی موجود

1,935 

تعداد مراکز تهیه، عرضه و فروش مواد غذایی بازرسی شده

1,946 

تعداد مراکز تهیه، عرضه و فروش مواد غذایی معرفی شده به دادگاه

15 

تعداد مراکز تهیه، عرضه و فروش مواد غذایی تعطیل شده

تعداد کارت بهداشت صادره مراکز تهیه، عرضه و فروش مواد غذایی

312 

تعداد اماکن عمومی موجود

811 

تعداد اماکن عمومی بازرسی شده

485 

تعداد اماکن عمومی معرفی شده به دادگاه

تعداد اماکن عمومی تعطیل شده

تعداد کارت بهداشت صادره اماکن عمومی

155 

تعداد اماکن بین راهی موجود

30 

تعداد اماکن بین راهی بازرسی شده

30 

تعداد اماکن بین راهی معرفی شده به دادگاه

تعداد اماکن بین راهی تعطیل شده

تعداد کارت بهداشت صادره اماکن بین راهی

17 

تعداد کل نمونه برداری از مواد غذایی

43 

تعداد موارد مطلوب نمونه برداری از مواد غذایی

39 

تعداد موارد نامطلوب نمونه برداری از مواد غذایی

تعداد موارد فاقد نتیجه نمونه برداری از مواد غذایی

تعداد کل نمونه برداری میکروبی آب آشامیدنی

38 

تعداد موارد مطلوب نمونه برداری میکروبی آب آشامیدنی

68 

تعداد موارد نامطلوب نمونه برداری میکروبی آب آشامیدنی

تعداد موارد فاقد نتیجه نمونه برداری میکروبی آب آشامیدنی

تعداد کل کلرسنجی آب آشامیدنی

805