پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

کرم نژاد مسول واحد بهداشت خانواده معاونت بهداشتی گفت:مرکز مشاوره شیردهی و ترویج تغذیه با شیر مادر در مرکز بهداشتی –درمانی موسی بن جعفر فسا  فعال خواهد شد. .کرم نژاددر ادامه اشاره داشت: این مرکز به منظور ارتقای سلامت کودکان ورفع مشکلات احتمالی شیردهی و ارتقای آگاهی مادران در زمینه های مختلف شیر مادر افتتاح می گردد .این مرکز از تاریخ 4 اردیبهشت 1393 روزهای پنج شنبه از ساعت 7:30 تا 12:30 دقیقه آماده ارائه خدمت به مادران می باشد.مسول بهداشت خانواده درپایان اشاره داشت :وبرگزاری جلسات آموزشی نیز از دیگر برنامه های این مرکز می باشد.