پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

کارکنان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی در روز شنبه ششمین روز هفته سلامت قصددارندخون خود را به نیازمندان اهدائ کنند.مهندس جوکاران مسول کاهش خطر بلایای معاونت بهداشتی گفت: هدف از اجرای این برنامه ترویج فرهنگ اهدائ خون میباشد.جوکاران از همه کارکنان خواست تا روز شنبه از ساعت 8تا12 ظهر به سازمان انتقال خون مراجعه وبا اهدائ خون در این طرح خداپسندانه مشارکت داشته باشند.