پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

دکتر مجتبی فرجام معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا ، جهت پایش نحوه ی خدمت رسانی در مراکز بهداشتی درمانی شبانه روزی بخش های تابعه شهرستان  ، به صورت سرزده از شیفت شب مراکز بهداشتی درمانی نوبندگان ، ششده و دوگان بازدید به عمل آوردند ، در این بازدید ها ضمن بررسی نحوه ی ارائه خدمت به مردم ، تجهیزات این درمانگاه ها نیز مورد بررسی قرار گرفت و ازمراجعه کنندگان به این مراکز در خصوص رضاتمندی آنها از دریافت خدمات سلامت سوال گردید.