پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

با توجه به اهمیت شناسایی و مراقبت از بیماران دیابتی و کاهش عوارض ناشی از این بیماری و در راستای انجام غربالگری طرح دیابت افراد بالای 30 سال در مناطق روستایی شهرستان فسا ،تیم سیار غربالگری  دیابت معاونت بهداشت، جهت نمونه گیری از افراد در معرض خطر باهدف تسهیل و افزایش سطح دسترسی روستائیان به خدمات آزمایشگاهی به منطقه قره بلاغ اعزام شد ، این تیم که شامل سرپرست واحد بیماریهای غیرواگیر ،کارشناس برنامه دیابت ،سوپروایزر آزمایشگاه مرکز بهداشت و پرستار می باشد. از تمام افراد مراجعه کننده در معرض خطر بیماری دیابت که از خانه های بهداشت ارجاع شده بودند نمونه گیری کردند .شایان ذکر است ، طرح مذکور تا نمونه گیری از تمام افراد در معرض خطر ادامه خواهد یافت.