پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس کرمیمنش مسئول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت ، دراین مورد گفت :این واحد نانوایی به دلیل عدم رعایت مقررات بهداشتی و عدم توجه به تذکرات بازرسین بهداشت محیط تعطیل گردید.