پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

کارگاه آموزشی سیاستها و رویکردهای جدید باروری سالم روز سه شنبه 13  خرداد ماه در سالن اجتماعات معاونت بهداشت برگزار گردید .دراین کارگاه که توسط واحد بهداشت خانواده برگزار شد ،  باز نگری سیاستهای جمعیتی در ایران ،لزوم تغییرات سیاستهای جمعیتی ، اقدامات وپیشنهادات در زمینه افزایش نرخ باروری کلی و چالشها ی موجود وراهکارهای پیشنهادی  در این زمینه به  کاردانهاوکارشناسان بهداشت خانواده ومامایی حوزه معاونت بهداشتی آموزش داده شد .