پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

آقای شرفی کارشناس بیماریهای زئونوز معاونت بهداشتی در این خصوص گفت :بیماری لیشمانیوز پوستی یا سالک از بیماری های آندمیک شهرستان فسا می باشد که توسط گونه های مختلف انگل لیشمانیا ( لیشمانیا تروپیکا ولیشمانیا ماژور ) ایجاد می شود . ناقل این بیماری گونه های مختلف پشه های خاکی از جنس فلبوتوموس هستند . عامل سالک نوع خشک یا شهری، لیشمانیا تروپیکا و مخزن آن انسان و سگ است و عامل سالک نوع مرطوب یا روستایی ،لیشمانیا ماژور ، مخزن آن جوندگان صحرایی مخصوصاً موشها و ناقل آن فلبوتوموس پاپاتاسی است . شهرستان فسا ، کانون لیشمانیوز جلدی نوع مرطوب می باشد. اقدامات کنترلی و پیشگیری در این بیماری، شامل برنامه مبارزه با جوندگان ، آموزش و اطلاع رسانی ، استفاده از پشه بندهای مناسب و آغشته به سم ، بهسازی محیط و استفاده از وسایل حفاظت فردی است . با توجه به اینکه فعالیت پشه های خاکی از غروب آفتاب شروع و تا صبح ادامه دارد اجرای طرح آغشته سازی پشه بند ها ، به سم در کانون های آندمیک بیماری جهت پیشگیری از گزش بوسیله پشه ها ، در روستاهای بید زرد ، رحیم آباد ، بیشه زرد از بخش شیبکوه ، توسط واحد مبارزه با بیماری های واگیر معاونت بهداشتی اجرا گردید