پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جلسه هم اندیشی در مورد موضوعات فرهنگی ، اجتماعی و دینی ، روزهای سه شنبه هر هفته به مدت یک ساعت بعد از نماز ظهر و عصر در سالن اجتماعات معاونت بهداشت برگزار می شود .
این جلسات با هدف توسعه ی آزاد اندیشی و در پی آن توسعه ی فرهنگی در بین کارمندان به اجرا درآمده است .
تمامی کارمندان ستادی معاونت بهداشتی ( با اولویت انجام کار ارباب رجوع ) می توانند دراین جلسات شرکت کنند و نظرات خود را درباره موضوع مورد بحث اظهار نمایند .
موضوعات هر جلسه به صورت هم اندیشی تعیین می شود و یکی از افراد شرکت کننده در جلسه مسئول تحقیق در مورد موضوع مورد بحث می گردد . در حال حاضر موضوع مورد بحث در جلسات ، سوء ظن و حسن ظن می باشد.