پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

نشست آموزشي با موضوع سياست ها و رويكردهاي جديد باروري سالم ،توسط واحد بهداشت خانواده برگزار شد.در اين نشست كه كليه كارشناسان حوزه ستادي معاونت بهداشتي حضور داشتند ،پيرامون سياست ها و راهكارهاي افزايش باروري سالم و آخرين آمارها و مطالعات انجام شده در اين زمينه صحبت شد.سركار خانم كرم نژاد مسئول واحد بهداشت خانواده در مورد نرخ باروری کشور گفتند : هم اكنون ميزان باروري كلي كشور حدود8/1 است ،كه اين شاخص پايين تر ازنرخ باروري حد جانشيني است.كه ممكن است ما را در آينده با چالشهايي مانند جمعيت سالخورده و افزايش ميزان جمعيت سرباري و رشد منفي جمعيت در دراز مدت روبرو سازد. در اين نشست عوامل مستقيم و غير مستقيم موثر بر قابليت باروري جامعه مورد بحث قرار گرفت.