پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

آقای دکتر فرجام ، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ، از مرکز بهداشتی درمانی مقابری بازدید کردند . در این بازدید ، وضعیت فیزیکی و عملکرد کارکنان  این مرکز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت . دکتر فرجام ضمن شنیدن صحبتهای دکتر دهقانیان، رئیس این مرکز و کارکنان آن ، بر ضرورت حفظ صمیمیت و روحیه همکاری  بین کارکنان تاکید کردند.