پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در ادامه بازدیدهای معاون بهداشت دانشگاه از مراکز بهداشتی درمانی حوزه معاونت بهداشت ، ایشان از مرکز بهداشتی درمانی نوبندگان و خانه بهداشت آن بازدید به عمل آوردند ، دراین بازدید دکتر مجتبی فرجام وضعیت ساختمانی و تجهیزاتی مرکز بهداشتی درمانی نوبندگان را بررسی و مشکلات موجود را از کارکنان جویا شدند . سپس ایشان از مرکز بهداشتی درمانی دوگان بازدید مجدد به عمل آوردند و روند رفع نواقص مشاهده شده در بازدید قبل را پیگیری کردند .