پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

دومین جلسه شورای هماهنگی مدیران ستادی معاونت بهداشت با حضور خانم دکتر علیزاده ، معاون فنی معاونت بهداشت برگزار گردید.در این جلسه در مورد پسخوراند پنل مدیریتی و تحلیل آن و همچنین چک لیست های نظارتی ، توضیحات کاملی داده شد و در مورد انتظارات حوزه ی معاونت بهداشت از هر کدام از واحد ها نیز بحث و گفتگو شد.