پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

90 درصد موارد مرگ ناشی از حوادث ترافیکی 1مربوط به کشورهاي با درآمد کم یا متوسط است . یعنی کشورهایی که 84 % جمعیت و 53 % وسایط نقلیه را در خود جاي داده اند .

آمارهاي ارائه شده در ایران نشان میدهد که پس از بیماريهاي قلبی عروقی، حوادث ترافیکی دومین علت مرگ و میر در همه گروههاي سنی و اولین عامل مرگ در گروه سنی زیر 40 سال است . عابران پیاده، دوچرخه سواران، موتورسواران در مقایسه با رانندگان و سرنشینان اتومبیلها و وسایل نقلیه دیگر، بیشتر در معرض خطر هستند.

و از آنها به عنوان کاربران پرخطر راه ها یاد میشود . رانندگان در این میان بیشترین نقش را در پیشگیري از حوادث ترافیکی دارند، به طوري که یک راننده با رانندگی غیر ایمن نه تنها جان خود، بلکه جان دیگران را نیز به خطر می اندازد . اصلاح و اعمال قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، ایجاد راه ایمن و ترویج فرهنگ ایمنی از جمله عوامل کاهش دهنده آمار سوانح و حوادث ترافیکی میباشد . با توجه به اهمیت موضوع تصادفات رانندگی و عوارض مادي و غیر مادي ناشی از آن براي جامعه جهانی و به ویژه کشورهاي در حال توسعه انجام مداخلات اثر بخش، امري اساسی در برخورد با این معضل مهم سلامت است . بسیاري از کشورها با پرداختن به مسائل و اصول ایمنی ، به موفقیتهاي چشمگیري در کاهش تعداد تصادفات و شدت آسیب ها و صدمات ناشی از آن دست یافته اند . پس به جاست که براي اجتناب از خطر، حذف یا تقلیل خسارات ناشی از حوادث در صدد تدابیري باشیم که امنیت و آسایش افراد جامعه تامین شود.چراکه سوانح رانندگی و جاده اي قابل پیشبینی و پیشگیري هستند.
مهمترین عواملی که بر ایمنی سفر در جاده ها و کاهش آسیب ناشی از تصادفات مؤثرند عبارتند از :

-1 کنترل سرعت

-2 کنترل خستگی

-3 استفاده از وسایل و تجهیزات ایمنی نظیر کمربند ایمنی، صندلی ویژه کودك،کلاه ایمنی

-4 رانندگی صحیح و کنترل خودرو قبل از رانندگی

کنترل سرعت :

یکی از مهمترین عوامل خطر در آسیب هاي ناشی از حوادث ترافیکی سرعت می باشد، که هم بر خطر تصادف و هم بر شدت آسیبها تاثیر می گذارد . با کنترل سرعت می توان از بروز تصادفات پیشگیري نمود و ضربه ناشی ازتصادفات و شدت آسیب وارده بر مصدوم را کاهش داد . در بیشتر کشورهاي جهان سرعت مهمترین عامل بروز مصدومیتهاي ناشی از حوادث ترافیکی می باشد . ارتباط بین سرعت و شدت آسیب، غیر قابل انکار است .

عابران پیاده در تصادف باخودرویی که 80 کیلومتر در ساعت سرعت دارد، به طورتقریبی اصلاً شانس زنده ماندن ندارند . در واقع شانس زنده ماندن عابران پیاده با افزایش سرعت خودرویی که با آنها برخورد میکند کاهش مییابد . همچنین سرعت بر شدت ضربه تصادف تأثیر میگذارد . احتمال مرگ براي سرنشینان خودرو با سرعت 80 کیلومتر در ساعت 20 برابر زمانی است که سرعت حین تصادف 30 کیلومتر در ساعت باشد .

سرعت بالا در حین رانندگی زمان توقف، مسافت توقف و شدت ضربه تصادف را براي سرنشینان و عابرین افزایش میدهد .


گردآورنده : عبدالله عزیزی کارشناس مبارزه با بیماریها