پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

این کارگاه آموزشی توسط واحد آمار معاونت بهداشت در سه روز برای بازآموزی کاردانها و بهورزان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی برگزار شد و آموزشهای لازم در رابطه با زیج حیاتی و کاربرد آن توسط سرکار خانم صادقی و نوریمند به فراگیران ارائه گردید.