پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم فریبا محمدی کارشناس برنامه میانسالان در خصوص برنامه خود مراقبتی در گروه میانسالان گفت: باتوجه به این که عمده جمعیت کشوررا گروه سنی میانسالان، یعنی افرادبین 59تا30سال جامعه تشکیل می دهند واین گروه دارای نقش مولدهم ازلحاظ اقتصادی وهم ازلحاظ بیولوژیکی می باشندوسایر گروههای سنی درخانواده وجامعه به آنان وابسته اند.این وابستگی درکشورهای درحال توسعه بیشتراز کشورهای پیشرفته بوده وبویژه با توجه به نقش والدینی ومدیریت سلامت خانواده اهمیت بیشتری پیدامی کند،ازطرف دیگر مرگ ومیر،ناتوانی ورفتارهای بزرگسالان همه ابعاد سلامت خانواده راتحت تاثیرقرارمی دهد.
همچنین بررسیها نشان داده است که نرخ بالای مرگ ومیرکودکان پدرازدست داده ومادرازدست داده نیزازسایرآثارنامطلوب است.مرگ مادر نه فقط به دلایل مرتبط باحاملگی وزایمان بلکه به دلایل دیگرنیزبه همان اندازه برای خانواده فاجعه آمیزاست.ومرگ وناتوانی پدرکه تاکنون کمتربه آن اهمیت داده شده است،برای خانواده درتمامی ابعاددردناک وجبران ناپذیراست.
با توجه به اهمیت شیوه زندکی سالم وارتقاء سلامتی این گروه سنی ،اداره سلامت میانسالان اقدام به تهیه و تدوین بسته خودمراقبتی میانسالان نموده است.
خودمراقبتی یا self careمجموعه اقدامات اگاهانه،هدفمند وآموخته شده ای است که فردبرای تامین،حفظ وارتقای سلامت خودواعضای خانواده خودبه کار می گیرد.
با اجرای این برنامه مراجعات مردم به متخصصان کمتر شده وهزینه های خدمات درمانی بیهوده نیز کاهش می یابدوافراد در موارد ضروری مراجعه می کنند.مردم درآموزشهای خودمراقبتی می آموزندکه چگونه وزن وفشارخون رامتعادل نگه دارند،جگونه وضعیت تغذیه مطلوبی داشته باشند،چگونه ازبیماریهای قابل انتقال درداخل خانواده پیشگیری کنند.
طراحی مدل ملی خودمراقبتی ازبرنامه های اصلی دفترسلامت خانواده درنظام مراقبت به شمار می آید.