پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

کلاس آموزشی راه کارهای افزایش جمعیت وخود مراقبتی میانسالان درحوزه علمیه خواهران حضرت رقیه ششده برگزارگردید.دراین همایش ،خانم فریبا محمدی کارشناس برنامه میانسالان معاونت بهداشت درخصوص خودمراقبتی در دوره ی میانسالی و افزایش نرخ جمعیت، آموزش های لازم را به فراگیران ارائه نمودند . ایشان در رابطه با افزایش نرخ جمعیت گفتند :
درصورتی که تعداد افرادی که همسر آنان فوت کرده است با ازدواج مجدد، 10 درصدکاهش یابد ،نرخ باروری1.87 درصد وبا10درصد کاهش افراد بدون همسردراثرطلاق نرخ باروری به 1.88وبا 10 درصدکاهش افرادمجرد، نرخ باروری به6/2 وبا 10درصدکاهش افراد نابارور میزان باروری کلی به65/2درصدمی رسد.که بارسیدن به این آمار ،دغدغه های فعلی در مورد کاهش نرخ رشد جمعیت رفع خواهد شد.