پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ مهندس منوچهر جوكاران كارشناس مسئول واحد مديريت و كاهش خطر بلاياي معاونت بهداشت دانشگاه گفت : جلسه كارگروه بهداشت و درمان در حوادث غير مترقبه در محل مرکز هدایت بحران دانشگاه ( (EOC برگزار شد و آقاي اسماعيلي معاون اجرایی اورژانس 115 ، بر اهميت توجه به بحران و انجام اقدامات به موقع اورژانس در ارائه خدمات درماني و آمادگي تيم هاي اورژانس تاکید کرد.
جوكاران افزود : در اين جلسه در خصوص آموزش عمومي خانوار با همكاري تيم هاي كارشناسان بهداشتي ، بهورزان و رابطين بهداشت و مانور اسكان اضطراري در زلزله در معاونت بهداشتي تاکید شد .
همچنين مقرر گرديد آقاي گنج حيدري در زمينه برگزاري مانور تخليه و پذيرش بيماران در زلزله فرضي در بيمارستان حضرت ولي عصر (عج) پيگيري نمايند .