پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

کارگاه آموزش سامانه جامع بازرسی با هدف بازآموزی بازرسین بهداشت محیط و آشنایی کارکنان آبفای شهری و روستایی و هماهنگی بین بخشی برگزار شد. مهندس رسول امین زاده مدرس این کارگاه در این خصوص گفت : در این کارگاه سه روزه موضوعاتی شامل نحوه ی ثبت مشخصات اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی و ثبت مکان آنها به صورت GIS ، و همچنین نحوه ی ورود اطلاعات کلرسنجی شبکه ی عمومی آب شرب و آزمایشات میکروبی و شیمیایی به فراگیران ارائه گردید. همچنین در این جلسه ترتیباتی اتخاذ گردید تا آبفای شهری و روستایی به صورت آنلاین به اطلاعات کلرسنجی و آزمایشات میکروبی و شیمیایی آب دسترسی داشته باشند و همکاری های لازم را با دانشگاه علوم پزشکی فسا در این زمینه به عمل آورند .

مهندس کرمی منش مسئول واحد بهداشت محیط در خصوص سامانه جامع بازرسی سلامت محیط کار گفت : با اجرای کامل این سامانه و ورود تمامی اطلاعات بهداشت محیط در سامانه ، شامل ، بازرسی از اماکن عمومی و تهیه و توزیع مواد غذایی ، همچنین آزمایشات آب ، آمارگیری از شاخص های بهداشت محیط بسیار دقیق تر و آسانتر خواهد شد و فعالیتهای بهداشت محیط با سرعت بیشتری انجام خواهد گرفت و همزمان مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت نیز می تواند بر فعالیتها ی بهداشت محیط نظارت کند.