پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس روح اله اكبر پور مسئول مركز بهداشتي درماني زاهد شهر در این خصوص گفت : با هماهنگي انجام شده بین مركز بهداشتي درماني زاهد شهر و آموزش و پرورش بخش شيبكوه ، تعداد 21 نفر از دانش آموز مقاطع مختلف تحصيلي كه دارای معلوليت هاي ذهني و جسمي (كم شنوايي ، معلوليت حركتي و ... )بودند ، به درمانگاه شبانه روزي زاهد شهر مراجعه و خدمات بهداشتي ، از جمله بررسي روند رشد جسمي ، خدمات تشخيصي - درماني شامل معاينه كامل توسط پزشك دریافت نمودند و تعدادی از آنها برای دریافت خدمات تخصصی بیشتر به آزمايشگاه و پزشکان متخصص ارجاع داده شدند. همچنين خدمات دندانپزشكي و فلورايد تراپي نیز به این دانش آموزان ارائه گردید.

آقای مهندس روح ا.. اکبرپور از کارکنان مرکز بهداشتی درمانی زاهد شهر شامل واحد بهداشت خانواده ، دکتر تندیس نعمت ا.. زاده و دکتر هاشمی نسب که این خدمات را به دانش آموزان ارائه نمودند تشکر و قدردانی کردند .