پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جلسه شورای هماهنگی مدیران ستادی با حضور خانم دکتر علیزاده معاون فنی و آقای دکتر اجاقی مسئول واحد بهداشت روان و مسئولان واحدهای ستادی معاونت بهداشت برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه آقای دکتر اجاقی در خصوص طراحی چک لیست پایش و ارزشیابی از پرسنل شاغل در واحدهای ستادی و محیطی ، توضیح دادند ، سپس خانم دکتر علیزاده در مورد نحوه ی انجام این پایش ها که باید به صورت آبشاری انجام گیرد صحبت کردند.در این جلسه مقرر گردید ،تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخه 16/10/93 چک لیست ها ی پایش تحویل معاون محترم فنی گردد.