پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

آقای عبدالعظیم کریمیزاده عضو انجمن خیریه باران در خصوص این خبر گفت : انجمن خیریه باران در ابتدا با همت دانشجویان رشته پزشکی با هدف کمک به دانش آموزان دچار سوء تغذیه تشکیل گردید و فعالیت های آتی خود را در قالب کارگروه جدید ادامه خواهد داد. وی افزود: در جلسه ای که در معاونت بهداشت  با حضور آقای دکتر فرجام معاون بهداشت دانشگاه و خانم دکتر علیزاده معاون فنی ، خانم ها دوکوهی و روستایی نماینده دانشجویان رشته پزشکی و آقایان تهمتن ، صالحی زاده و سروی و خانم متقی از اداره آموزش و پرورش تشکیل شد در خصوص نحوه همکاری معاونت بهداشت و آموزش و پرورش با این انجمن خیریه بحث و رایزنی شد و ساز و کار توزیع بسته های غذایی سالم میان کودکان بی بضائت دبستانی که دچار سوء تغذیه هستند طراحی و تعیین گردید.