پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

دراین بازدید مناطق پایلوت برنامه سبا وبه طور ویژه مرکزبهداشتی درمانی قاسم آباد و خانه بهداشت وکیل آباد پایش گردید و فعالیتهای انجام شده از زمان شروع برنامه (1/5/91) تاکنون بررسی شد. خانم دکتر فراهانی پس از بررسی فعالیتهای انجام شده در خصوص برنامه سلامت میانسالان، از روند اجرای برنامه سبا در حوزه معاونت بهداشتی ابراز رضایت نمودند در ادامه این پایش جلسه ای با حضور خانم دکتر فراهانی ، دکتر فرجام معاون بهداشت دانشگاه ، معاون فنی ومسئول ستاد گسترش ومسئول بهداشت خانواده برگزار گردید و نقاط قوت ومشکلات اجرایی برنامه مورد بررسی قرار گرفت.