پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در این جلسه که آقای دکتر مجتبی فرجام معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا ، آقای زنگنه بخشدار ششده و قره بلاغ ، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مسئولین درمانگاه های بخش حضور داشتند ، مسایل موجود پیرامون خدمات دندانپزشکی ، تجهیزات رادیولوژی ،مشکلات ساختمانی و تجهیزاتی خانه های بهداشت و ساعات کار داروخانه های مستقر در درمانگاه های شهری و روستایی مطرح و بررسی گردید و راهکارها و محدودیتهای موجود توسط معاون بهداشت دانشگاه شرح داده شد ، ایشان همچنین در خصوص روند اجرای برنامه کوهورت ششده و خدماتی که طی اجرای آن به مردم بخش ششده  و قره بلاغ ارائه میگردد گزارشی را ارائه نمودند.