پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

سرکار خانم مریم تشکر مسئول واحد تغذیه معاونت بهداشت در خصوص این خبر گفت : درراستای اجرای برنامه یک وعده غذای گرم برای کودکان6-3سال روستا مهدها ، جلسه آموزشی با همکاری واحد تغذیه معاونت بهداشت و اداره بهزیستی شهرستان فسا برگزارشد . در این جلسه آموزشی ، آقای مهندس رشیدی کارشناس تغذیه ، درخصوص اصول کلی تغذیه صحیح درکودکان زیر6 سال ،نحوه مقوی ومغذی کردن غذای کودک ،پایش رشد کودکان وتفسیرمنحنی رشد کودکان واهمیت آن مطالب مورد نیاز را به مربیان روستا مهدها ارائه نمودند.