پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

سرکار خانم اسماعیلی کارشناس آموزش سلامت معاونت بهداشت درخصوص این خبر گفت : تعدادی 14 از کارکنان بانکهای صادرات فسا ، استهبان ، جهرم و داراب در این دوره آموزشی شرکت کردند که در این دوره آموزشی ، آموزشهای بهداشت و تغذیه ، بهداشت محیط و بهداشت عمومی به فراگیران ارائه گردید . مدرسین این کارگاه آقای مهندس محمد کاظم حیدری کارشناس بهداشت محیط ، آقای مهندس عبدا.. عزیزی کارشناس بهداشت عمومی و سرکار خانم اسمائیلی بودند .