پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

این کلاس آموزشی در حسینیه زاهدشهربرای آموزش به داوطلبان بسیجی ومسئولین بسیج خواهران ، با موضوع افزایش جمعیت ومراقبت اززنان میانسال و سالمند ومراقبت پیش ازبارداری برگزارگردید. سرکار خانم محمدی کارشناس بهداشت خانواده در خصوص موضوعات مطرح شده در این کلاس گفت : در این کلاس آموزشی به فراگیران موضوعاتی نظیر سیاستهای جدیدباروری سالم وچالشهای موجود در زمینه رشدجمعیت ، راهکارهای افزایش جمعیت ، مراقبت به موقع اززنان 59-30سال و 60 سال به بالاجهت کاهش باربیماریها ومرگ ومیرآنهاآموزش داده شد.